Noelev.dk

Forside   |  Gæstebogen  | Forum | Kort   |  Byhuse


  Bylauget

Historien
Hvem er med i Bylauget
Kontakt
Nølev Sange

 

Nølev

Nølev/Assedrup Skole
Byens Huse
Kort over Nølev

Lidt Billeder fra Nølev
Om Nølev og Omegn

Nølev folkets hjemmesider
Kloakering 2008
DVD om Nølev

Kryddericentralen

 

  Gæstebog/Forum mm

Læs i vores gæstebog
Skriv i vores gæstebog
Forum
Flagdage 

 

Nølev's Hjemmeside
Velkommen til


Links


Skolen Nølev/Assedrup

Nølev/Assedrup skole af Steve Vinter Møller fra hans bog Skolerne i Saxild sogn (som stadig kan købes i udvalgte boghandler og på Odder Lokalhistoriske Arkiv).

Nølev Skole 1716 - 1959
I Nølev blev der blev holdt skole af degnen ved Nølev Kirke siden 1716. De første år fandt undervisningen sted i degnens hus. Vi ved, at en egentlig sko- lebygning, Nølev Skole blev oprettet 1741 af den daværende ejer af Dybvad, justitsråd Thøger Lassen og ejeren af Århus Mølle, Madam Wissing, der og- så ejede Østergård i Nølev.
Det ved vi fra fundatsen af 30. juli 174113, hvis indledning i tidens pompøse stil lyder:
"Udi den hellige Trefoldigheds Navn. Jeg Thøger Lassen til Dybvad, Kongl. Majestæts Justitsraad, og velædle Madamme Wissing udi Aarhus Mølle gjør vitterligt :

I allerunderdanigst Følge af Kongelig allemaadigst gjorte Anordning til Sko- lernes IndretteIse af Dato 29de April 1740 og høje Øvrigheds Consens ere vi med hinanden forenede om en Skoele at oprette for Nølev Sogn og By, be- staaende af Hartkorn 126 Tdr., til højtbemeldte Kongl. allemaadigste Anordnings Efterlevelse.
1 Skoelehus i Nøelev By, som opsættes og til Skoele indrettes, nemlig til Skoelen 2 Fag og en aparte Stue 2 Fag, til Kjøkken samt Lejlighed til Koe og Faar 3 Fag, er tilsammen 7 Fag."
Skolen blev bygget, og en lærer blev ansat. Hans løn blev fastsat til 18 rigsdaler rede penge årligt, gratis husly og 2 rigsdaler, 5 mark og 6 skilling til brændsel til sig selv og skolen. Om sommeren græsning til en ko og om vinteren 126 lispund 14 hø og 94 lispund halm.
For lønnen skulle han "ifølge Forordning af 23de Januar 1739, uden videre Belønning eller andre Akcidentser end her er meddelt, undtagen Indgangs penge 4 Sko af hvert Barn, som ikke ere af de Fattige, pligtig være, uvægerlig at modtage alle de under Skolen hørende Ungdom, saasnart de hannem af Præsten incurgeres og dennem saaledes informere, som Skole Istenktionen
allernaadigst befaler."
En trediedel af pengelønnen blev betalt af de to godsejere, der stiftede skolen, mens resten skulle betales af Assedrup og Nølevs beboere. Skolehuset blev bygget på Nølev Byvej i Nølev By, det nuværende nr. 16, der i dag bebos af familien Lerche.
En passus i stiftelsesdokumentet kom senere til at give anledning til en retsag. Der står nemlig at "Rørht By maa blive henlagt til Skoelen i Nøelev,hvortil Ungdommen faar saa beleyligt som noget Sted i Sognet og ikke fuldt en Fjerdingmils Vej".
Nølev skole var altså fra begyndelsen fællesskole for Nølev og Rørth, men i 1741 byggede Bymændene i Rørth deres egen skole og ansatte selv en lærer. De holdt op med at betale skolepenge til Nølev skole, som de ifølge fundatsen var pligtige til. Da Nølev skole i 1798 fik en ny skoleholder, Rasmus Nielsen Randlev, mente han, det var på tide at Rørths beboere betalte deres del
af lærerlønnen. Rørth-folkene mente, at når ikke de benyttede Nølev skole, og i øvrigt ikke havde betalt til den så længe nogen kunne huske, så var det ikke rimeligt at de nu skulle til at punge ud. Sagen kom for retten i Skanderborg'5, og den del af sagsakterne, der er bevaret, indeholder kopi af Rasmus
Nielsen Randlevs kaldsbrev fra grev von Dernath, hvori der bl.a. står: "da Skole Tjenesten i Nølev By her i Hads Herred formedelst den gamle Skoleholder Jens Pedersens svagelighed er bleven ledig, saa haver jeg som den største Lodsejer i Skoledistrictet Rasmus Nielsen Randlev fra Odder, der
ved Examination af Hr. Provst Kaalund er befundet duelig til et skolekald til at være Skoleholder ved Nølev Skole. - Thi skal bemeldte Rasmus Nielsen ved saadan sit Skolehold Sognets Ungdom undervise i den saliggørende Guds Kundskab, Skrivning og Regning, foregaa dem med et kristeligt og gudeligt Levned og ellers udi alt at holde sig de om Skolehold udkomne
Forordninger som og de der herefter udkomme allerunderdanigst efterrettelig." Og i et vidnesbyrd til brug for retten, afgivet af præsten i Saxild, Jacob Abel Ingerslev, står der:
"Da Rasmus Randlev, som for tiden er Skoleholder ved Sogneskolen i Nølev har forlangt min Rekomandation til at erholde et bedre Levebrød, hvor der kunde være Udsigt til at underholde Kone og 2 smaa Børn, kan jeg sandfærdigen meddele ham det Vidnesbyrd, at han udviser stor Duelighed, Lyst og
Flid. Han besidder den saare betydelige Evne, man savner ved saa mange af vore Landsby-Skoleholdere, at giøre Sandheden forstaaelig for den Unge.
Hans moralske Opførsel er exemplarisk.. Jeg anbefaler ham derfor til et Embede, hvor han kunde arbejde med Glæde og ikke med Suk, som maa blive Tilfældet for enhver, der med Familie skal ernære sig ved Nølev Skole, saa længe Lønnen kun er liden."
Rasmus Nielsen vandt sagen. Dommen blev afsagt og lød på, at Rørths by mænd skulle betale Rasmus Nielsen to års løn.

Efter 80 år var det oprindelige skolehus blevet brøstfældigt, og man byggede i 1829 en ny skolebygning på den anden side af vejen, Nølev Byvej nr. 9, hvor nu familien Gregersen bor.
Nølev Gamle Skole (Nølev Byvej 9) de første år blev børnene stadig undervist i lærerens stue, men da det nye sogneråd blev dannet i 1841, besluttede det at tilføje en privatbolig til skole-
bygningen. Den nye lærerbolig, der kostede 1200 rigsdaler, stod færdig i 1843, og var forsynet med bræddegulve, i modsætning til skolestuens stampedelergulv.
Den daværende lærer, Hans Thomassen, kaldet "Skue I-Hans" (lærer 1820-1855) havde sin jordlod med to tønder land eng nede ved Assedrup. Når han efter skoletid var nede i engen og flytte sine køer, fortsatte han gerne over åen til Assedrup Kro. En aften, hvor han rigeligt beskænket skulle hjemad i mørket, kunne han ikke finde trædestenene i vadestedet ved åen. Han faldt i
og druknede. Han efterfulgtes af Jens Jensen (lærer 1855-1885).
På Jens Jensens tid var også denne bygning ved at blive for lille og utidssvarende, og da man i 1890 begyndte at tale om en ny skolebygning, mente Assedrupborgerne, at det måtte være deres tur til at få skolen til byen. Nølev boerne holdt på, at skolen skulle blive liggende i deres by, og da der ikke kunne opnås enighed om beliggenheden, endte det med, at man i l892 byggede en ny skole på bakken midt mellem Nølev og Assedrup. Den var efter
sin tids forhold meget moderne, med to klasse lokaler og en gymnastiksal.Den tilhørende, rummelige lærerbolig var så stor, at der også var plads til at huse en andenlærer.
Nølev Skole havde i 1886 fået en dygtig ung, nyuddannet lærer, Jens Sejr Jensen (lærer l886-1926). Jens Sejr Jensen blev født den 25. juni i 1861 i Drammelstrup.

Gik ud af skolen i 1875, blev optaget som aspirant (til optagelse på seminarium) i vintrene 1875-77). Bestod lærereksamen 1881 med hovedkarakteren: Meget duelig. Enelærer i Ondrup 1882, kaldet til førstelærer i Nølev 1885. Gift i 1886 med Julia Andersen (1864- 1951). Nølev Gamle Skole omkring 1891
Bagest lærer Jens Sejer Jensen og frue
Jens Sejr Jensen fulgte med som førstelærer til den nye skole, der stod færdig i 1892. Som lærerinde blev Ane Albæk ansat (1899-1943).
Jens Sejr Jensen og skolen i Nø1ev fra 1892 er beskrevet af sønnen, Emanuel Sejr, hvis barndomshjem den nye skole blev.
Emanuel Sejr (1891-1980) blev sin tids førende, århusianske kulturpersonlighed, datidens Jens Kruuse. Han var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Statsbiblioteket, og Statsbibliotekets overbibliotekar 1936-57, dr. Phil h.c.
ved Århus Universitet. Forfatter til mange bøger og et hav af artikler og kronikker om især historiske og kulturhistoriske emner. Til brug for arbejdet med Århus bys historie indsamlede han gennem sit lange liv materiale i et kartotek, der rummer over 100.000 optegnelser, som stadig findes og benyttes på Århus Lokalhistoriske samling.
Jens Sejr Jensen døde på Odder Sygehus den 2. januar 1935.

Af Steve Vinter MøllerNølev skole 1891


Drengen som står yderst til højre i forreste række – lige til højre for drengen i den stribede bluse, er Mortens morfar Jens Nielsen Jensen (1883 – 1937), Assedrupgaard. Morten er i øvrigt 8. led på Assedrupgaard, som har været i slægtens eje siden 1754. Mortens mor Christence Baden Jensen (gift Laursen) gik også på skolen sammen med sine søskende: Søren Peter Baden Jensen, Frans Baden Jensen, Karen Marie Baden Jensen og Katrine Baden Jensen.
Der er stor sandsynlighed for, at Jenses søskende også er på billedet: Marie Jensen, Christiane Jensen og Petra Jensen. Vi kan blot ikke identificere dem. Drengen på gyngehesten er lærerens søn.

Mvh 
Morten og Karen Laursen
Assedrupgaard

 


 Web info

På siden er der blevet scannet en masse dokumenter ind som ligger i pdf format, for at kunne læse dem skal du bruge et program som hedder Adobe reader, som kan downloades gratis her.

Forslag til siden kan sendes til Forum@noelev.dk


  Nyheder

Se nye datoer under aktiviteter nærmere info kommer senere..

  Aktiviteter


Fastelavn (feb)

  Billeder

 Alle billeder er nu lagt i et stort galleri.


Tryk her for at se vores billeder
 

     

Links til andre nyttige sider fra omegnen

Assedrup hjemmeside
   |   Oddernettet  |   Saksild Nølev Arkiv    Odderbanen  | Odder Avis | Odder Lokalhistoriske arkiv

  Saksild skole   |   Saksild Camping  |  |  Nordsminde Kro  | Den Økologiske Have | Køreplan Malling Turistbus | Odder Bio


© Copyright 2008 All Rights Reserved Noelev.dk